Actueel

Nieuwsoverzicht ChristenUnie-SGP Nijkerk

Woordvoering aangaande de motie over de zondagsopenstelling

Voorzitter,

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn wij door de heer Van der Woerd namens de fractie van de VVD in kennis gesteld van deze motie voor de openstelling van de winkels op zondag in Nijkerk. De zondagsrust is een groot goed. Het is een zichtbaar teken van het goede dat God voor heeft met Zijn wereld. In Zijn plannen met deze wereld heeft niet de omzet het laatste woord. Dat wordt duidelijk in de rust die Hij ons allemaal wil gunnen op die ene dag in de week. Die rust is daarom zowel principieel als maatschappelijk gezien van groot belang. De cyclus van 6 dagen werken en 1 dag rust is een scheppingsordening die zit in ons systeem. 

Bij een motie vreemd aan de orde van de dag is het niet gebruikelijk uitgebreide beschouwingen te geven. Onze fractie wil het inhoudelijk wat dit betreft hier bij laten en ons richten op de motie zelf.

Onze fractie heeft dan 3 punten.

1. Onzorgvuldig

2. Onbehoorlijk

3. Onbetrouwbaar

Allereerst: Onzorgvuldig.

De winkeltijdenwet is een zgn. initiatiefwet. De indieners van deze wet (D66, GroenLinks) hebben duidelijk per brief van 29 oktober 2012 aangegeven dat voor openstelling van winkels een afweging van belangen moet plaatsvinden. Ik citeer uit de brief: “Belangen waar de indieners van verwachten dat ze door de gemeenteraad of het college van burgermeester en wethouders in ieder geval worden meegewogen zijn zaken die ook aan de orde gekomen zijn tijdens de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel. Het betreft onder meer de werkgelegenheid, de positie van werknemers en het belang van (kleine) ondernemers. Maar ook aspecten als de zondagsrust, de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde zijn volgens de indieners een logisch onderdeel van deze belangenafweging. Het verdient aanbeveling dergelijke belangen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wij moedigen gemeenten daarom aan deze belangen en de daarbij behorende betrokkenen te betrekken in de besluitvorming rond het aantal koopzondagen.” Einde citaat. Nogmaals: een citaat dus van D66 en GroenLinks.

Voorzitter, wij lezen in de vandaag ingediende motie dat VVD, Lokale Partij en Pro 21 zich uitspreken voor: lokale economie, vraag van ondernemers, vrijheid van ondernemers maar … niets over alle andere belangen die hierbij dienen te worden meegenomen. In onze ogen voldoet de motie niet aan hetgeen gesteld is door de initiatiefnemers van de wet en is daarom onzorgvuldig.

Ten tweede: Onbehoorlijk.

In de gemeenteraad hebben wij in de afgelopen jaren vaak gesproken over de betrokkenheid van onze inwoners. In de vorige periode is door de raad, maar door de oppositie in het bijzonder, gehamerd op de participatie en het toepassen van de participatieladder bij het komen tot een voorstel. Vorige week en zelfs vanavond is gesproken over een brede maatschappelijk discussie die noodzakelijk is bij onze besluitvorming. Zelfs het middel van een referendum is genoemd als een goed middel om onze bewoners te betrekken bij de besluitvorming. Woorden als inspraak, beginspraak en meepraten echoën nog na in deze zaal en nù ligt er ineens een motie met het verzoek: Op zo kort mogelijke termijn …. aanpassing van de Winkeltijdenverordening zonder dat er ook maar één woord gesproken wordt over de mogelijkheid van inspraak en discussie. Onbegrijpelijk. Dàt is voor ons Onbehoorlijk bestuur.

Ten derde: Onbetrouwbaar

Afspraak is afspraak, een man een man, een woord een woord. Zo doet onze fractie al vele jaren zijn werk in deze raad. Zelfs tot afgelopen donderdagavond twaalf uur. In de laatst gehouden raadsvergadering heeft onze fractie ingestemd met de verruiming van de horecatijden. U allen weet daarin het standpunt van onze fractie. Maar afspraak is afspraak, dùs wij stemden in. 

Nog geen tien minuten na sluiting van deze vergadering vertelde de VVD ons dat zij de afspraak over de zondag, ook vastgelegd in het coalitieakkoord niet zullen nakomen en een motie voor openstelling van de winkels op zondag te zullen steunen. Dus: de kroegganger is bediend en de kerkganger kan ons gestolen worden.

Voorzitter, maar nu …… Onze fractie heeft zich de afgelopen dagen over deze kwestie gebogen en wij mogen ons gesteund weten door veel inwoners en ONDERNEMERS die geen winkels open willen op zondag. Daarnaast mogen wij weten dat er afgelopen zondag in veel, zo niet in alle kerken voor de Gemeente Nijkerk en de gemeenteraad is gebeden door duizende mensen.

Voorzitter ondanks alles, ondanks de niet nagekomen afspraak, wil onze fractie de hand uitsteken naar deze partijen. Onze fractie is niet doof, onze fractie is niet blind, wij zien en horen ook wat er om ons heen gebeurt. Daarom zijn wij bereid ons sterk te maken voor het voeren van een brede maatschappelijke discussie over de winkeltijden. Die discussie zou dan mogelijk afgesloten kunnen worden met een raadgevend referendum waarvan de uitslag, wat ons betreft, bindend is voor de politieke partijen. Dit slechts onder één voorwaarde, dat de motie nu/vanavond wordt ingetrokken.

PERSBERICHT - ChristenUnie-SGP wil extra geld voor huishoudelijke hulp

Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De ChristenUnie-SGP vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen. Marieke Doddema: “Veel mensen maken zich grote zorgen over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend jaar, omdat veel gemeenten bezuinigen op de hulp of deze helemaal schrappen.

Eerder is al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie aangenomen waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. Marieke Doddema: ‘De gemeente heeft al met zoveel bezuinigingen te maken dat je een extra potje met geld niet kunt laten liggen. Wij willen daarom weten of het college een aanvraag heeft ingediend voor extra geld voor huishoudelijke hulp, of dat ze dit nog gaat doen. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daar is geld voor nodig.’

Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring indienen waarin zij aangeven dat ze vóór 1 december 2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij, na indiening van het plan, het gehele voorziene bedrag voor 2015. Als de gemeente echter niets indient ontvangt ze ook geen extra geld.

Motie ambtsgebed 22 mei 2014

Pro21 diende op de raadsvergadering van 22 mei 2014 een motie in om het ambtsgebed aan het begin van de raadsvergaderingen te vervangen door een moment van bezinning. De tekst van het huidig reglement van orde van de gemeenteraad luid als volgt:

Paragraaf 2 Orde der vergadering, Artikel 13a Ambtsgebed

Terstond na het openen van de vergadering spreekt de voorzitter of één van de leden het volgende gebed uit:

"Almachtige God,

Die door uw oneindige wijsheid het heelal regeert en ons hebt geroepen tot het besturen van deze gemeente.

Wij bidden U ons, door Uwe Geest, te sterken en ons de nodige wijsheid, standvastigheid en verdraagzaamheid te schenken en onze arbeid te zegenen.

Amen.”

Hieronder de tekst van ChristenUnie-SGP fractievoorzitter Hans Boer als antwoord op de motie van Pro21 op donderdagavond 22 mei 2014:

Voorzitter,


Het is nog geen 4 jaar geleden dat een gelijkluidende motie is ingediend en in deze raad is behandeld. Een herhaling van zetten als Pro21 in de oppositie zit. In de afgelopen periodes waar Pro21, PvdA of D66 zitting had in het college van Nijkerk is  het in de onderhandelingen zelfs nooit naar voren gebracht.

Als CU-SGP-fractie hebben we aangegeven dat handhaving van het ambtsgebed voor ons van grote waarde is. Naar onze overtuiging is de overheid een instelling van God. De overheid is dienares van God. Dit laatste is niet afhankelijk van de vraag of die overheid dat zelf ook erkent. We vinden het echter belangrijk om niet alleen persoonlijk te erkennen dat we ons door God geroepen en van Hem afhankelijk weten. Ook de overheid zelf moet erkennen dat ze haar gezag van God ontvangt en Hem de eer geven. De gedachte daarbij is ook, dat de erkenning daarvan een waarborg vormt dat de overheid en de leden daarvan niet voor eigen eer gaan maar dienstbaar willen zijn en blijven aan de samenleving.

Het uitspreken van het ambtsgebed namens de raad beperkt op geen enkele manier iemands vrijheid van levensovertuiging. Van onze kant vragen wij slechts respect voor een besluit van de meerderheid van de raad.

Aangezien Pro21 een hoofdelijke stemming had aangevraagd werd dat na het debat gedaan met als resultaat: 6 stemmen voor en 18 stemmen tegen deze motie waarmee deze motie niet is aangenomen.