Visie op groei van Nijkerk

nijkerk gemeentegrensvrijdag 28 april 2017 10:00

De crisis is voorbij, de vraag naar woningen neemt toe, de visies op groei komen weer tevoorschijn. Zo ook voor de regio Amersfoort waarvan Nijkerk deel uitmaakt. Er is landelijk een voorspelling gedaan voor 2030 en 2040. Daaruit blijkt dat de regio Amersfoort een van weinige regio’s is waar nog een forse groei van de bevolking is te verwachten en in verhouding een nog grotere toename van de vraag naar woningen.

Waar komt die groeiende vraag naar woningen vandaan? Enerzijds vanuit de groei van de eigen bevolking  en door een verdere vermindering van het aantal personen per huishouden. Anderzijds doordat het, vanwege de relatief goedkope woningen en de mooie omgeving, aantrekkelijk is om hier te wonen voor mensen die in de regio Utrecht of Amsterdam werken.

 

Met deze voorspelling in ons achterhoofd wordt van de regio Amersfoort gevraagd een visie te ontwikkelen. Hoe gaan we met deze toenemende vraag naar woningen om? En wat is de positie van Nijkerk binnen deze regio? Kortom, wat is het antwoord van de regio en van Nijkerk op de te verwachten vraag naar woningen in 2030 en 2040?

 

Uiteraard is eerst gekeken naar de reeds geplande groei van het aantal woningen in onze regio. Grofweg kun je dan stellen dat de gemeente Nijkerk tot 2030 de (eigen) groei binnen de reeds bestaande plannen kan realiseren. Tot 2030 heeft de gemeente Amersfoort echter een opgave die groter lijkt dan waar de plannen in voorzien. De vraag is dan of Nijkerk extra woningen kan en wil realiseren om daarmee eigenlijk een stukje groei van Amersfoort op te vangen.

Na 2030 komt die vraag nog sterker op Nijkerk af. Wanneer Nijkerk tot 2040 alleen aan zijn eigen vraag zou willen voldoen maar er tegelijk in de regio grote schaarste aan woningen is, wordt de druk op ons woningaanbod zo groot dat Nijkerkers (gedeeltelijk) verdrongen zullen worden door de vraag van buiten. Dit roept de vraag op of we verder moeten en willen groeien.

 

Om deze discussie goed te kunnen voeren is het zinvol iets over de woningmarkt te vertellen. De woningmarkt, inclusief de sociale woningbouw, is niet meer lokaal gereguleerd. Door de landelijke overheid is bepaald dat de woningmarkt regionaal moet functioneren. Voor sociale huurwoningen betekent dit, dat mensen uit de regio net zoveel recht hebben op Nijkerkse woningen als mensen uit Nijkerk. Voor de overige woningen geldt sowieso al dat die aan iedereen verhuurd of verkocht kunnen worden.  Bij een groeiende vraag naar woningen en een gelijkblijvend aanbod zullen de prijzen van de woningen omhoog gaan. Dit betekent dat het ook voor Nijkerkers moeilijker zal worden om een woning te kopen, zeker in de startersmarkt.  Dat is geen bangmakerij, maar een reële verwachting. Het is de vraag in hoeverre we dat met elkaar willen of accepteren.

 

Daarnaast spelen nog twee belangrijke overwegingen een rol. Enerzijds weten we dat een zekere groei goed is voor het in stand houden van het voorzieningenniveau van onze woonkernen. Denk aan winkels, sportvoorzieningen enz. Anderzijds zijn we bijzonder huiverig voor het aantasten van de landschappelijke waarde van de open gebieden tussen de verschillende kernen. Niet voor niets hebben wij als fractie bij de discussie over woonpark Hoevelaken, op een schitterende locatie naast het Hoevelakense bos, gepleit voor het behoud van de groene buffer. We moeten naar onze mening zeker geen waardevolle landschappen opofferen die kenmerkend zijn voor Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken, voor de vraag naar woningen van mensen uit de Randstad!

 

Als fractie ChristenUnie-SGP zullen we ook ons standpunt hierin moeten bepalen. We willen graag een verantwoorde visie ontwikkelen met oog voor alle belangen. Gebaseerd op een reële inschatting van de mogelijkheden om de Nijkerkse woningmarkt ook in de toekomst goed te laten functioneren. Daarbij willen we de kwaliteit van de leefomgeving in Nijkerk hoog houden en de eigen bevolking zo weinig mogelijk nadeel laten ondervinden van de voorspelde groei.

 

We horen graag van u hoe u tegen deze vraagstukken aankijkt. De volgende vragen zouden wellicht kunnen helpen bij uw reactie hierop:

  1. Ziet u mogelijkheden om bij een toenemende vraag naar woningen in Nijkerk de woningen ook voor starters betaalbaar te houden? Zo ja, welke?
  2. Is groei van het aantal woningen buiten de huidige bebouwingsgrenzen van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken bespreekbaar? Zo ja, onder welke voorwaarden?
  3. Hoe ziet u de relatie met Amersfoort als het gaat om woningbouw? Moet Amersfoort gewoon in z’n eigen vraag naar woningen voorzien of is het juist aantrekkelijk om in Nijkerk een deel daarvan op te vangen ten behoeve van de vitaliteit van onze woonkernen?
  4. Is Nijkerk (inclusief Nijkerkerveen en Hoevelaken) af of mag Nijkerk zich (beperkt) verder ontwikkelen?
  5. Zijn er nog andere dingen die we als fractie mee moeten wegen bij het bepalen van ons standpunt?

 

Wij zijn benieuwd naar uw inbreng!

« Terug