ChristenUnie-SGP omarmt advies informateur van Hemmen

cu-sgp-vierkantdonderdag 19 april 2018 14:08

Vandaag heeft informateur Dick van Hemmen (CDA) zijn advies uitgebracht aan de Nijkerkse politieke partijen over de vorming van een nieuw college. Als ChristenUnie-SGP hebben we destijds voorgesteld om rond de coalitievorming te gaan werken met een informateur.

We zijn erg blij over de prettige en professionele manier waarop de heer van Hemmen daar in de afgelopen weken invulling aan heeft gegeven. Ook het uitgebreide verslag dat hij heeft gemaakt is winst voor Nijkerk uit het oogpunt van een zuiver proces en meer transparantie. 

Informateur Van Hemmen geeft in zijn rapport het onderbouwde advies om te onderzoeken of een coalitie kan worden gevormd door de ChristenUnie-SGP, Pro21 en de VVD. Deze partijen hebben alle drie dat advies overgenomen en zullen in de komende weken onderhandelen over een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022.

De ChristenUnie-SGP heeft steeds gepleit voor een coalitie van bij voorkeur drie partijen die samen een goede afspiegeling van de Nijkerkse samenleving vormen en waarvan de samenstelling recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Daarbij zou de ingezette beweging om te komen tot een  een meer open en transparante bestuurscultuur - waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief worden betrokken - moeten worden voortgezet.

Op basis van het bovenstaande hadden wij als ChristenUnie – SGP vanaf het begin van de formatie een sterke voorkeur voor een coalitie van CDA, ChristenUnie-SGP en Pro21. Wij hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om deze samenwerking mogelijk te maken. Dit zou immers het meeste recht doen aan de verkiezingsuitslag, waaronder de zetelwinst van het CDA. Daarom zijn wij in de tweede fase van de formatie, onder leiding van de heer van Hemmen, eerst het gesprek aangegaan met Pro21 en daarna ook met het CDA. Dit waren intensieve gesprekken waarbij met name de eerder genoemde bestuurscultuur centraal stond: kun je - in deze snel veranderende tijden – tot een gezamenlijke visie en afspraken op hoofdlijnen komen maken en sta je dezelfde manier van werken voor? Uiteindelijk hebben wij met pijn in ons hart moeten concluderen dat er op dit punt in de relatie met het CDA op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zijn om te komen tot een vruchtbare en constructieve samenwerking. De informateur heeft daar in zijn mondelinge toelichting vanochtend ook bij stil gestaan.    

Wij hebben er vertrouwen in dat de door de informateur voorgestelde samenwerking van ChristenUnie – SGP, Pro21 en de VVD voldoende ruimte biedt voor het realiseren van onze programmapunten. Voor de VVD geldt dat er in de vorige coalitie een breuk is ontstaan. Dit heeft veel pijn gedaan. Maar de eerlijkheid gebiedt ook om te zeggen dat we in de afgelopen tijd vanuit de oppositie met de VVD goed hebben samen gewerkt. Daarin is gewerkt aan herstel van vertrouwen. Dat vertrouwen is eerder deze week in een openhartig gesprek met de VVD opnieuw bevestigd. Dat geeft ons de vrijmoedigheid om te kiezen voor een koers die wat ons betreft op dit moment het beste is voor de gemeente Nijkerk.

Wij zijn blij dat de heer Eppie Klein (oud-Statenlid Gelderland voor de SGP) bereid is om het formatieproces als onafhankelijk formateur te begeleiden. Met ook daarbij de aantekening dat een open en transparante manier van besturen begint in de raadszaal zelf. De afgelopen raadsperiode heeft geleerd dat de Nijkerkse fracties elkaar over het algemeen prima weten te vinden, wat ons betreft zetten we die samenwerking in de breedte voort.

« Terug